Kravia Finland Oy


MUISTUTUS- JA PERINTÄPALVELU

Liittämällä Kravian muistutus- ja perintäpalvelun osaksi yrityksesi tai yhteisösi taloushallintoa, kotiutat avoinna olevat saatavasi helposti ja tehokkaasti. Voit räätälöidä muistutus- ja perintäpalvelut vastaamaan toimialasi toimintaehtoja siten, että muistutus- ja perintätoimenpiteet suoritetaan tuloksellisen perinnän kannalta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Noudatamme aina muistutusten ja perintätoimien osalta lainmukaista oikea-aikaisuutta sekä hyvää perintätapaa.

Tiedämme kuinka merkityksellisenä ja arvokkaana toimeksiantajamme pitävät toimintamallia, jonka tarkoituksena on ratkaista vaikeisiinkin velkatilanteisiin liittyviä avoinna olevia kysymyksiä tavalla, joka mahdollistaa toimivien liikesuhteiden ylläpitämisen ja säilyttämisen loppuasiakkaaseen. Tästä syystä kiinnitämme erityisen huomion siihen, että kohtelemme toiminnassamme kaikkia velkasuhteen osapuolia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Toimintaamme ohjaavat kaksi ydinarvoa ovat asiantuntemus ja ihmisläheisyys.

Oikeudellinen perintä
Vapaaehtoiseen suoritukseen tähtäävien perintätoimien päättyessä tuloksettomina Kravia voi velkojan toimeksiannosta käynnistää saatavaa koskevan oikeudellisen perinnän. Prosessi, joka koskee riidattomia saatavia, käynnistetään toimivaltaisessa yleisessä alioikeudessa summaarisella eli normaalia suppeammalla kanteella. Käsittelyn edetessä riidattomasti tuomioistuin ratkaisee asian ns. yksipuolisella tuomiolla, joka toimii täytäntöönpanoasiakirjana ulosottomenettelyssä.

Mikäli velallinen riitauttaa velan, käsittely muuttuu normaaliksi riita-asiaksi. Riita-asian käsittelyyn liittyy mm. kanteen täydentämistä ja riitautettujen seikkojen todistelua koskevaa työtä. Riita-asioiden ajamiseen liittyvien prosessikustannusten kattamiseksi on suositeltavaa, että velkoja huolehtii prosessitoimet kattavan oikeusturvavakuutuksen voimassaolosta.

Velvoite- ja insolvenssijuridiikkaan erikoistuneen lakiasiaintiimimme jäsenet ohjaavat Kravian asiakaspalveluun tulevien reklamaatioiden käsittelyä, neuvovat toimeksiantajiamme liikejuridisissa asioissa ja esittävät yksittäisiä riitautettuja toimeksiantoja koskevia ratkaisuehdotuksia. Lakimiehemme vastaavat oikeudellisen perinnän toteuttamisesta ja ajavat tarvittaessa puolestanne velallisten riitauttamia velvoiteoikeudellisia oikeudenkäyntejä.

Jälkiperintä
Jälkiperinnällä tarkoitetaan palvelua, jossa jo luottotappioksi kirjattuun saatavaan kohdistetaan toimia, joilla tavoitellaan saatavan vanhentumisen katkaisemista tai vaikkapa velallisen kohentuneeseen taloudelliseen tilanteeseen perustuvaa suoritusta. Jälkiperinnässä käytetään kirje- ja ulosottoperintää ja muita toimeksiantajiemme kanssa yhteisesti sovittuja saatavien kotiuttamiseen tähtääviä keinoja.

Velallisen ulosotossa todettu maksukyvyttömyys ei välttämättä tarkoita kaikkien saatavien lopullista menettämistä. Pitkäjänteisellä seurannalla, muistutustoimilla ja velan sovittelua koskevilla vapaaehtoisilla järjestelyillä pyrimme reagoimaan velallisasiakkaan taloudellisessa tilanteessa tapahtuviin muutoksiin.

Mikä on tratta?
Yksityisoikeudellinen Tratta on yritysten välillä suoritettavassa perinnässä käytettävä julkisuusuhkainen maksukehotus. Tratalla velallista kehotetaan maksamaan uhalla, että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin. Kuluttajasaatavan perimiseksi ei saa käyttää trattaa.

Mistä perintäkulut koostuvat ja mihin perintäkulujen korvausvelvollisuus perustuu?
Perintäkulut ovat velkojalle viivästyneen suorituksen kotiuttamiseen tähtäävistä toimista aiheutuvia kuluja, jotka velallisen on korvattava velkojalle. Korvausvelvollisuus voi perustua sekä velkojan omista perintätoimista aiheutuviin kuluihin että kuluihin, joita velkojalle aiheutuu sen johdosta, että velkoja on antanut toimeksiannon saatavan perinnästä perintäyhtiölle. Korvausvelvollisuuden lainsäädännöllinen pohja on perintälain 10 §:ssä.

KIINNOSTUITKO?

Voitte rekisteröityä perintäpalveluumme suoraan asiakasportaalimme kautta.

Vahvan tunnistautumisen jälkeen perintäpalvelu on heti käytettävissänne!

Tutustu myös laskutus- ja maksunvalvontapalveluihimme ja blogiimme!


Kravia Finland Oy | Y-tunnus: 2595873-3 | asiakaspalvelu@kravia.fi | 010 323 3300 | www.kravia.fi | Rekisteriseloste
Käytämme evästeitä palvelumme tuottamiseen. Voit poistaa evästeet tyhjentämällä selaimen välimuistin.